Blog

ekspertyza pożarowa

Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Kiedy ją opracowujemy?

Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej stanowi niezbędny element procesu inwestycyjnego, zarówno dla właścicieli, jak i użytkowników obiektów budowlanych. Jej celem jest ocena stanu technicznego budynku oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przeciwpożarowego. 

Czytaj więcej

pożar

Scenariusz rozwoju pożaru

Istnieje wiele czynników wpływających na rozwój pożaru, a ich znajomość jest kluczowa dla skutecznego zwalczania ognia. Przede wszystkim należy wskazać źródło ciepła, które może spowodować zapłon materiałów łatwopalnych. Ważnym elementem jest obecność tlenu, który umożliwia utrzymanie się procesu spalania. Kolejnymi czynnikami są rodzaj i ilość substancji palnych oraz warunki atmosferyczne, takie jak temperatura, wilgotność powietrza czy prędkość wiatru.

Czytaj więcej

ewakuacja plan

Jak i kiedy należy zorganizować próbną ewakuację z budynku?

Ewakuacja jest kluczowym elementem planowania bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych. Próby ewakuacji mają na celu przygotować pracowników, uczestników szkoleń, uczniów i mieszkańców na ewentualne zagrożenia oraz sprawdzić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Organizowanie próbnej ewakuacji to nie tylko obowiązek prawny, ale również odpowiedzialność instytucji, pracodawcy oraz właściciela budynku. 

Czytaj więcej

szkolenia przeciwpożarowe

Czym są praktyczne szkolenia przeciwpożarowe w naszym wykonaniu?

Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oferujemy wiele różnych form szkoleń praktycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej

butle o podwyższonym ryzyku

Czym jest i kiedy wymagana jest Ocena Zagrożenia Wybuchem?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Ocena Zagrożenia Wybuchem jest wymagana w miejscach pracy, gdzie występuje podwyższone ryzyko wybuchu.

Czytaj więcej

przegląd gaśnic

Kiedy dokonać przeglądu gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych?

Przegląd gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych powinien być dokonywany nie rzadziej niż raz w roku, a częstotliwość i sposób przeprowadzania definiuje instrukcja producenta oraz zasady określone w Polskich Normach. O obowiązku dokonywania przeglądów mówi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Czytaj więcej

opracowywanie dokumentu

Kiedy należy opracować Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej musi zostać opracowany przed udostępnieniem do użytku miejsca, w którym zachodzi ryzyko wybuchu. DZWP powinien posiadać każdy zakład, na którego terenie występują palne i wybuchowe pyły, pary i ciecze. Dokument może zostać przygotowany zarówno dla instalacji, jak i całych obiektów, a pracodawca ma obowiązek regularnie go aktualizować.

Czytaj więcej

kobieta przeprowadza szkolenie BHP

Szkolenie okresowe BHP, a szkolenie wstępne – podstawowe różnice

Szkolenia BHP wstępne przeprowadzane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Według Kodeksu Pracy nowozatrudniony pracownik musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa na swoim stanowisku. Na szkolenie wstępne składa się instruktaż stanowiskowy oraz ogólny. Podczas ogólnego instruktaż pracownik zapoznaje się z istniejącymi zagrożeniami na stanowisku pracy, zasadami bezpieczeństwa, ewakuacji i przepisami ppoż., a także z prawem pracy i technikami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktaż stanowiskowy z kolei dotyczy wewnątrz zakładowych procedur bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

szkolenie z bezpieczeństwa w pracy

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie BHP?

Szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe. W tym pierwszym przypadku program kursu obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie pracownika z przepisami BHP, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz procedurami obowiązującymi u pracodawcy. Szkolenie okresowe z kolei przeprowadza się, aby usystematyzować i zaktualizować wiedzę z zakresu BHP.

Czytaj więcej