Blog

Audyt przeciwpożarowy — jak wygląda taka usługa?

Audyt przeciwpożarowy to niezbędny element w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach różnego rodzaju. Celem audytu jest sprawdzenie, czy dany obiekt spełnia wszelkie wymagania prawne oraz czy zostały zastosowane odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej. 

Czytaj więcej

szkolenie z pierwszej pomocy

Kto musi uczestniczyć w szkoleniu z pierwszej pomocy?

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, kto musi uczestniczyć w szkoleniach z pierwszej pomocy? W Polsce istnieją konkretne przepisy regulujące ten obowiązek, a umiejętność udzielania pierwszej pomocy może uratować życie drugiej osoby. 

Czytaj więcej

operat przeciwpożarowy

Czym jest operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy to specjalistyczny dokument opracowywany w celu zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na danym terenie lub w obiektach budowlanych. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja zagrożeń pożarowych, określenie środków zaradczych oraz zdefiniowanie procedur postępowania w przypadku ewentualnych sytuacji awaryjnych.

Czytaj więcej

ekspertyza pożarowa

Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Kiedy ją opracowujemy?

Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej stanowi niezbędny element procesu inwestycyjnego, zarówno dla właścicieli, jak i użytkowników obiektów budowlanych. Jej celem jest ocena stanu technicznego budynku oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przeciwpożarowego. 

Czytaj więcej

pożar

Scenariusz rozwoju pożaru

Istnieje wiele czynników wpływających na rozwój pożaru, a ich znajomość jest kluczowa dla skutecznego zwalczania ognia. Przede wszystkim należy wskazać źródło ciepła, które może spowodować zapłon materiałów łatwopalnych. Ważnym elementem jest obecność tlenu, który umożliwia utrzymanie się procesu spalania. Kolejnymi czynnikami są rodzaj i ilość substancji palnych oraz warunki atmosferyczne, takie jak temperatura, wilgotność powietrza czy prędkość wiatru.

Czytaj więcej

ewakuacja plan

Jak i kiedy należy zorganizować próbną ewakuację z budynku?

Ewakuacja jest kluczowym elementem planowania bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych. Próby ewakuacji mają na celu przygotować pracowników, uczestników szkoleń, uczniów i mieszkańców na ewentualne zagrożenia oraz sprawdzić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Organizowanie próbnej ewakuacji to nie tylko obowiązek prawny, ale również odpowiedzialność instytucji, pracodawcy oraz właściciela budynku. 

Czytaj więcej

szkolenia przeciwpożarowe

Czym są praktyczne szkolenia przeciwpożarowe w naszym wykonaniu?

Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oferujemy wiele różnych form szkoleń praktycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej

butle o podwyższonym ryzyku

Czym jest i kiedy wymagana jest Ocena Zagrożenia Wybuchem?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Ocena Zagrożenia Wybuchem jest wymagana w miejscach pracy, gdzie występuje podwyższone ryzyko wybuchu.

Czytaj więcej

przegląd gaśnic

Kiedy dokonać przeglądu gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych?

Przegląd gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych powinien być dokonywany nie rzadziej niż raz w roku, a częstotliwość i sposób przeprowadzania definiuje instrukcja producenta oraz zasady określone w Polskich Normach. O obowiązku dokonywania przeglądów mówi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Czytaj więcej

opracowywanie dokumentu

Kiedy należy opracować Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej musi zostać opracowany przed udostępnieniem do użytku miejsca, w którym zachodzi ryzyko wybuchu. DZWP powinien posiadać każdy zakład, na którego terenie występują palne i wybuchowe pyły, pary i ciecze. Dokument może zostać przygotowany zarówno dla instalacji, jak i całych obiektów, a pracodawca ma obowiązek regularnie go aktualizować.

Czytaj więcej