Blog

opracowywanie dokumentu

Kiedy należy opracować Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej musi zostać opracowany przed udostępnieniem do użytku miejsca, w którym zachodzi ryzyko wybuchu. DZWP powinien posiadać każdy zakład, na którego terenie występują palne i wybuchowe pyły, pary i ciecze. Dokument może zostać przygotowany zarówno dla instalacji, jak i całych obiektów, a pracodawca ma obowiązek regularnie go aktualizować.

Czytaj więcej

kobieta przeprowadza szkolenie BHP

Szkolenie okresowe BHP, a szkolenie wstępne – podstawowe różnice

Szkolenia BHP wstępne przeprowadzane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Według Kodeksu Pracy nowozatrudniony pracownik musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa na swoim stanowisku. Na szkolenie wstępne składa się instruktaż stanowiskowy oraz ogólny. Podczas ogólnego instruktaż pracownik zapoznaje się z istniejącymi zagrożeniami na stanowisku pracy, zasadami bezpieczeństwa, ewakuacji i przepisami ppoż., a także z prawem pracy i technikami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktaż stanowiskowy z kolei dotyczy wewnątrz zakładowych procedur bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

szkolenie z bezpieczeństwa w pracy

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie BHP?

Szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe. W tym pierwszym przypadku program kursu obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie pracownika z przepisami BHP, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz procedurami obowiązującymi u pracodawcy. Szkolenie okresowe z kolei przeprowadza się, aby usystematyzować i zaktualizować wiedzę z zakresu BHP.

Czytaj więcej