Próbna ewakuacja

Sztuczny dym

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Próbna ewakuacja służy sprawdzeniu procedur i systemów w firmie. Jednocześnie wyrabia w pracownikach prawidłowe nawyki zachowania się w czasie pożaru. To ważne, bo zdecydowana większość pracowników nie wie, co robić, gdy pojawi się ogień.

 

 

Oferujemy:

  • szkolenie dla wyznaczonych osób do koordynacji ewakuacji,
  • przygotowanie pisma do Państwowej Straży Pożarnej,
  • opracowanie scenariusza ewakuacji,
  • nadzór/obserwację ewakuacji,
  • dokumentację zdjęciową,
  • protokół z przeprowadzonej ewakuacji,
  • zadymienie, flary (pozoracja pożaru),
  • kompleksowe doradztwo.

 

Próbna ewakuacja budynku

Obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku w czasie zagrożenia jest podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą. Taka osoba organizuje ewakuację ludzi i mienia do czas przybycia jednostek Straży Pożarnej.

Próbna ewakuacja z budynku to ćwiczenia, które pozwalają zweryfikować i usprawnić procedurę opuszczania obiektu w czasie pożaru lub innego rodzaju zagrożenia. Jest to jednym z obowiązków pracodawcy. W naszej ofercie mamy cykl zadań wspomagających w wykonaniu całej procedury próbnej ewakuacji. Dokonujemy też przeglądu gaśnic i innych elementów infrastruktury przeciwpożarowej.

Pracodawca lub zarządca budynku powinien stworzyć system komunikacji, który umożliwi szybszą reakcję na potencjalne zagrożenie oraz przeszkolić wszystkich pracowników z zasad BHP w zakładzie pracy. Podstawą jest wyznaczenie koordynatorów ewakuacji i przeprowadzanie cyklicznych ćwiczeń imitujących stan zagrożenia w budynku. Pracownicy wyznaczeni do próbnej ewakuacji powinni być odpowiednio przeszkolenia, a ich obowiązkiem jest znajomość zasad próbnej ewakuacji. W przypadku brak wyznaczenia koordynatorów pracodawca może zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Ćwiczenia ewakuacyjne powinno wykonywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Pracownicy szybko muszą opuścić budynek, bez zabierania ze sobą jakichkolwiek przedmiotów. Udają się za osobą koordynującą do wyznaczonego wcześniej miejsca zbiórki na zewnątrz budynku. Koordynator sprawdza, czy wszyscy dotarli. Na miejscu zbiórki ewakuowani pracownicy pozostają aż do uzyskania oficjalnej informacji o ustaniu stanu zagrożenia.