Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Kraków

ilustracja

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Szczegółowe informację dotyczące sporządzania IBP znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Najczęściej pojawiające się pytania:

 

Czy zawsze musimy opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego ?

W trzech poniższych przypadkach jesteśmy zwolnieni z obowiązku opracowania IBP:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3;
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

 

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • uwarunkowania i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem parametrów graficznych;
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

 

Co powinna zawierać część graficzna IBP?

 • powierzchnie, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 •  odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametry pożarowe występujących substancji palnych,
 • występującą gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizację pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podział obiektu na strefy pożarowe,
 • warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów
 • sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów przeciwpożarowych,
 • drogi pożarowe i inne dróg dojazdowe, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

 

Czy Instrukcję musimy aktualizować?

Zgodnie z przytoczonym wyżej rozporządzeniem instrukcja powinna być aktualizowana co najmniej raz na dwa lata lub gdy nastąpi zmiana mająca wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

Gdzie powinna znajdować się instrukcja?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych. Dobrą praktyką jest umieszczanie jej w specjalnej skrzynce w pobliżu wejścia do budynku.

 

Kogo zapoznajemy z Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Obowiązkowo każdy pracownik powinien być zapoznany z IBP co powinniśmy mieć potwierdzone na piśmie. Dobrą praktyką w większych obiektach jest zapoznanie z ważniejszymi elementami, każdą wchodzącą osobę na zakład .