Czym jest i kiedy wymagana jest Ocena Zagrożenia Wybuchem?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Ocena Zagrożenia Wybuchem jest wymagana w miejscach pracy, gdzie występuje podwyższone ryzyko wybuchu.

 

butle o o podwyższonym ryzyku

Są to między innymi obiekty i tereny objęte procesami technologicznymi z wykorzystaniem materiałów zawierających mieszaniny wybuchowe. Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem definiują Polskie Normy z serii 60079 dotyczące zapobiegania wybuchom. Ocena Zagrożenia Wybuchem wskazuje pomieszczenia lub strefy pomieszczeń objętych ryzykiem wybuchu oraz zawiera dokumentację graficzną i wskazuje czynniki, które mogłyby spowodować zapłon.

 

Cele Oceny Zagrożeń Wybuchem

Dokumentacja ma na celu określenie miejsc objętych podważonym ryzykiem wybuchu i zdefiniowanie czynników niebezpiecznych, takich jak palne ciecze, wybuchowe pyły oraz mieszaniny hybrydowe. Dzięki sporządzeniu Oceny Zagrożeń Wybuchem firmy mogą wdrożyć odpowiednie działania zapobiegawcze, niwelujące ryzyko powstania wybuchu. OZW musi zostać opracowane już w fazie projektowej podczas budowy lub przebudowy albo w czasie wdrażania zmian w procesach technologicznych skutkujących zwiększeniem ryzyka wybuchu.

 

Jak wykonywana jest Ocena Zagrożenia Wybuchem?

OZW polega na zdefiniowaniu miejsc o podwyższonym ryzyku wystąpienia wybuchu oraz wskazaniu czynników niebezpiecznych i możliwości wybuchu w kontekście stosowanych procesów technologicznych. W OZW zawarte są plany sytuacyjne obrazujące zasięg zagrożenia oraz lokalizację substancji wybuchowych. Dokonywane są szczegółowe obliczenia dotyczące substancji niebezpiecznych i opracowywany jest scenariusz możliwości uwolnienia substancji wraz z określeniem czynników mogących zainicjować zapłon.