Szkolenia CBRNE

Wychodzimy naprzeciw zagrożeniom XXI wieku, jakim niewątpliwie są CBRNE dla tzw. infrastruktury krytycznej, związane z użyciem do celów terrorystycznych substancji chemicznych, mikroorganizmów chorobotwórczych, izotopów promieniotwórczych, ładunków jądrowych i materiałów wybuchowych. Przeprowadzamy jedyne w swoim rodzaju szkolenia teoretyczne i pokazy praktyczne poparte doświadczeniem branżowym.:

  • C - chemical
  • B - biological
  • R - radiological
  • N - nuclear
  • E - explosives

Szkolenia kierowane są do instytucji budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, korporacji, obiektów użyteczności publicznej, w których istnieje ryzyko wystąpienia w/w zagrożeń.

Na każdym ze szkoleń m.in.:

  • Omawiamy działania własne w instytucji, jakie można podjąć podczas zagrożeń CBRNE.
  • Omawiamy współpracę przedstawicieli instytucji ze służbami przybyłymi na miejsce.
  • Pomagamy stworzyć specjalne tryby alarmowania o zagrożeniu, z wyraźnym określeniem, kogo należy informować w pierwszej kolejności i kto odpowiada za zawiadomienie odpowiednich służb.

Przy szerszej współpracy m.in.:

  • Pomagamy opracować plan bezpiecznej ewakuacji pracowników i osób przebywających w obiekcie z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa na wypadek przedstawionych powyżej zagrożeń.
  • Określamy newralgiczne miejsca w instytucji, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas ich zabezpieczenia, bezpiecznej ewakuacji.

PAMIĘTAJ!!!
Aktualnie liczba tego typu zagrożeń może wzrastać z uwagi na stosunkową łatwość pozyskania środków chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i materiałów wybuchowych, dlatego każde podejrzenie tego rodzaju zagrożenia należy traktować poważnie i odpowiednio reagować.

 

Szkolenia CBRNE

Obrona chemiczna, biologiczna, radiologiczna i jądrowa to środki ochronne podejmowane w sytuacjach, w których występuje jedno z powyższych zagrożeń. Pomimo przyjęcia wielu międzynarodowych traktatów i umów o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, prawdopodobieństwo użycia środków chemicznych, biologicznych lub radiologicznych jest nadal wysokie. Wynika to z dużej dostępności substancji do przeprowadzenia ataku na danym obszarze. Wymaga to podjęcia odpowiednich środków przeciwdziałania, pozwalających na wczesne wykrycie zagrożenia oraz nauczenia, jak radzić sobie w takiej sytuacji oraz jak pomagać innym. Prowadzimy też szkolenia chemiczne.

Ataki z wykorzystaniem broni masowego rażenia dotyczą zarówno wojsk, jak i cywili oraz infrastruktury. W różnym stopniu wpływają na ludzi i środowisko. Rozwiązaniami, zapewniającymi ochronę przed zagrożeniami CBRNE jest wprowadzenie różnych systemów oraz szkoleń. System automatycznego ostrzegania i raportowania może być zintegrowany z innymi, które znacząco zwiększają poziom ochrony przed zagrożeniami, wspierając działania specjalistów służb mundurowych i cywilnych służb ostrzegania kryzysowego w procesie obrony przed bronią masowego rażenia. Na naszych szkoleniach CBRNE dowiedzą się Państwo, jak działać w takich przypadkach.

Celem szkolenia CBRNE jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności ratowniczych w sytuacji zagrożenia czynnikami o charakterze biologicznym, chemicznym, radiologicznym, nuklearnym oraz materiałami wybuchowymi. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy szkolenia nabywają kompetencje związane z wykrywaniem, identyfikacją i ochroną przed zagrożeniami.