Szkolenia BHP

Pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonywania, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad BHP.

Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bardzo istotne jest, aby przeszkolić pracownika przed dopuszczeniem go do pracy. Musi mieć świadomość niebezpieczeństw, które mogą pojawić się podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Oferujemy:

 • Szkolenia BHP wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników.
 • Szkolenia BHP okresowe dla:
  • pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 • Poza szkoleniami oferujemy:
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
  • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż. w zakładzie pracy.

Sporządzanie dla pracodawcy corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Opracowywanie regulaminu pracy.

Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego.

Opracowywanie instrukcji BHP.

 

Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Instrukcje BHP są jednym z niezbędnych elementów do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada przede wszystkim pracodawca oraz pracownicy. Dlatego konieczne jest systematyczne szkolenie pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest zaznajamianie pracowników z przepisami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek na stanowiskach pracy. To właśnie dlatego w zakładach przeprowadza się wstępne szkolenia BHP.

Szkolenie wstępne BHP przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywanej pracy. Obejmuje ono instruktaż ogólny i stanowiskowy. Odbycie tego kursu pracownik musi potwierdzić pisemnie w karcie. Szkolenie okresowe BHP ma natomiast aktualizować i ugruntować wiedzę oraz umiejętności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomić z nowymi rozwiązaniami z tej dziedziny. Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym opanowanie materiału. Wynik pozytywny potwierdzany jest wydaniem imiennego zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W przedsiębiorstwach korzystne są też szkolenia z pierwszej pomocy.

Przeprowadzamy szkolenia BHP wstępne i okresowe w Krakowie oraz okolicach. W porozumieniu z pracodawcą opracowujemy program kursów z bezpieczeństwa i higieny pracy, określając szczegółową tematykę, formę realizacji oraz czas trwania szkolenia.