Kiedy należy przeprowadzić szkolenie BHP?

Szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe. W tym pierwszym przypadku program kursu obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie pracownika z przepisami BHP, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz procedurami obowiązującymi u pracodawcy. Szkolenie okresowe z kolei przeprowadza się, aby usystematyzować i zaktualizować wiedzę z zakresu BHP.

 

szkolenie z bezpieczeństwa w pracyCzęstotliwość szkoleń definiują obowiązujące przepisy, a dokładnie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wstępne szkolenie BHP jest wymagane, aby pracownik mógł zostać dopuszczony do pracy. Co ważne, instruktaż może się odbyć dopiero po zawarciu umowy z pracownikiem. Szkolenie BHP jest ważne przez 6 miesięcy w przypadku osób kierujących pracownikami lub 12 miesięcy dla pozostałych osób. Szkolenia BHP powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

 

Jak często odbywają się szkolenia BHP?

W przypadku osób, które zarządzają pracownikami, kierowników, mistrzów i brygadzistów szkolenia powinno się przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych muszą uczestniczyć w kursach BHP organizowanych co 3 lata, a jeśli są to stanowiska, na których występują zagrożenia dla zdrowia lub życia, to konieczne jest odbycie szkolenia raz w roku.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni zobowiązani są do uczestnictwa w kursie nie rzadziej niż co 5 lat, podobnie jak pracownicy służb BHP. Z kolei osoby zatrudnione w administracji i do obsługi biur, których charakter pracy związany jest z działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, muszą uczestniczyć w szkoleniach nie rzadziej niż co 6 lat. Z obowiązku szkoleń zwolnieni są pracownicy, dla których ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka.