Kiedy należy opracować Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej musi zostać opracowany przed udostępnieniem do użytku miejsca, w którym zachodzi ryzyko wybuchu. DZWP powinien posiadać każdy zakład, na którego terenie występują palne i wybuchowe pyły, pary i ciecze. Dokument może zostać przygotowany zarówno dla instalacji, jak i całych obiektów, a pracodawca ma obowiązek regularnie go aktualizować.

 

Opracowywanie dokumentów

Co zawiera Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

W DZWP zawarte są zasady bezpieczeństwa, których stosowanie ma minimalizować ryzyko wystąpienia wybuchu. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem jest obszernym opracowaniem, w którym znajduje się wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i ich klasyfikacja na strefy oraz informacja o przeprowadzonej analizie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej, a także lista zastosowanych środków ochrony przed skutkami wybuchu. W DZWP znajdziemy również protokół technicznego audytu instalacji i obiektu oraz procedurę ewentualnych napraw.

 

Kto może przygotować DZWP?

Obowiązek przygotowania DZWP ciąży na pracodawcy. Może on jednak zlecić opracowanie dokumentu specjalistom, którzy dysponują obszerną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego. Przygotowanie dokumentacji poprzedza wizyta, podczas której zbierane są wszystkie potrzebne informacje. Prawidłowo sporządzona koncepcja musi uwzględniać aspekt finansowy, czyli koszty zabezpieczeń i koszty serwisu. Wytyczne techniczne nieustannie się zmieniają, dlatego DZWP musi być na bieżąco aktualizowane. Zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników.